A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 20.12.2017, zmieniona z powodu:
  Dodanie załączników

  ZP 19/2017

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont pomieszczeń stołówki studenckiej Olimp mieszczących się na parterze w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załączniki do SIWZ: - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, - Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy, - Załącznik nr 3 – Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach, - Załącznik nr 4 – Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia, - Załącznik nr 5 – Dokumentacje projektowe, - Załącznik nr 6 – Specyfikacje techniczne, - Załącznik nr 7 – Przedmiary robót, - Załącznik nr 8 – Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, - Załącznik nr 9 – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - Załącznik nr 10 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, - Załącznik nr 11 - Opis podstawowych materiałów, które zastosuje Wykonawca przy wykonywaniu Robót, zawierający co najmniej nazwę producenta oraz nazwę handlową materiałów, - Załącznik nr 12 do SIWZ – oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Damian Lis
  Publikacja dnia: 20.12.2017
  Podpisał: Tomasz Szpyrka
  Dokument z dnia: 20.12.2017
  Dokument oglądany razy: 98
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach